90,000 تومان تومان
90,000 تومان تومان
90,000 تومان تومان
98%
تخفیف

پک بامبو

جلسه تدریس
جلسه حل تست و تحلیل و مطالعه نکات 300
در کل 400 جلسه
جزوه آموزش 28
ارتباط 24 ساعته با استاد برای رفع اشکال +

199,000 تومان تومان